Full name Izutkin Dmitri A.
Position Doctor of Philosophy, Professor
Organization Nizhny Novgorod State Medical Academy