Full name Molkova Evgeniya B.
Position Candidate of Philology
Organization Tsentralnoye Translation Agency