Full name Yaroslavtseva Anna V.
Position Candidate of Philosophy
Organization Novosibirsk State Medical University