Full name Akmatova Ainazi B.
Position Postgraduate Student
Organization Kyrgyz University of Economics they M. Ryskulbekov