Full name Savinova Olga N.
Position Doctor of Political Science
Organization Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod