Full name Irnazarov Shahru K.
Position Postgraduate
Organization 4 University st., Vuzgorodok, Tashkent, 100174, Uzbekistan