Full name Strokov Aleksey А.
Position Senior Teacher-Methodologist
Organization Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia