Full name Val’kova Kseniya V.
Position
Organization Altai State University