Full name Kam Vavo Svetlana A.
Position Postgraduate Student
Organization Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod