Full name Savinova Olga N.
Position Doctor of Political Sciences, Professor
Organization Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod