Full name Marinova,;; Elena V.
Position Doctor of Philology
Organization Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N. A. Dobrolyubov