Full name Kuznetsova Elena I.
Position Doctor of Philosophy
Organization Nizhny Novgorod State Linquistic University named after N. A. Dobrolyubov