Full name Fortunatov Anton N.
Position Doctor of Philosophy, Professor
Organization Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod