Full name Zeynalova Ksenia V.
Position Postgraduate Student
Organization Transbaikal State University