Full name Voskresenskaya Natalia G.
Position Candidate of Psychology, Associate Professor
Organization Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod