Full name Vanchikov Arseny S.
Position Postgraduate Student
Organization Buryat State University named after Dorzhi Banzarov