Full name Dyatlova Elena V.
Position Candidate of History
Organization Irkutsk State University