Full name Blinov Alexey V.
Position Doctor of History, Associate Professor
Organization Kemerovo State University; 6 Krasnaya st., Kemerovo